گزارشات و مطالعات بین المللی

مجمع جهانی اقتصاد در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود در سال ۲۰۱۸ اقدام به ارزیابی آمادگی کشورها برای تولید در آینده نموده است. در این گزارش جایگاه ۱۰۰ کشور از حیث آمادگی در دو بعد ساختار تولید و محرک‌های تولید تعیین شده است. در ادامه با بررسی و تحلیل نحوه ارزیابی و شاخص‌های متناظر با هر بعد، جایگاه ایران در این ابعاد تعیین می‌شود.
انقلاب صنعتی چهارم از جمله حوزه‌هایی است که با تعریف یک پارادایم جدید، باعث تغییر رویکردها و روش‌های کار در سازمان‌ها شده است. مطالعه و بررسی نحوه ورود به صنعت ۴.۰، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی در این حوزه و بررسی پیامدهای اجرای آن از جمله مواردی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.