سلامت و بهداشت

در نظر بسیاری از افراد، کرونا بیماری می‌باشد که تاثیرات وسیع، لیکن کوتاه مدتی را بر روی کسب‌وکارها ایجاد می‌کند….
معرفی خدمات دیجیتالی از مهمترین فاکتورهای تغییر حوزه بهداشت و درمان در دهه آینده خواهد بود.