سلامت و بهداشت

معرفی خدمات دیجیتالی از مهمترین فاکتورهای تغییر حوزه بهداشت و درمان در دهه آینده خواهد بود. البته موانع نظارتی، اقتصادی و مشکلات در دیجیتالی کردن مؤثر داده­های بیمار در انتظار کسانی که مایل به راه اندازی سرویس­های پیشگام هستند خواهد بود. تقریباً سلامت جهانی در دهه‌های اخیر به طرز چشمگیری بهبود یافته است.